โครงการกินผักผลไม้

โครงการกินผักผลไม้

Abstract

เสวนาครั้งนี้ เราจะนำเสนอผลการศึกษาพฤติกรรมการกินผักผลไม้ของคนไทย จากการสำรวจระดับครัวเรือนที่เป็นตัวแทนระดับประเทศระยะเริ่มต้น (baseline) ปัจจัยระดับบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลสำคัญต่อการกินผักและผลไม้ และร่วมพูดคุยกับนักกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนกินผักผลไม้วันละ 400 กรัม ซึ่งจะมาเล่าวิธีการทำให้ผักผลไม้กินง่ายและกินได้ในทุกๆ วัน สิ่งควรรู้และพึงระวังเกี่ยวกับการกินผักผลไม้ พร้อมสาธิตการทำน้ำผักผลไม้ปั่น เพื่อให้ชาวสถาบันฯ ได้กินและรับประโยชน์จากการกินผักและผลไม้อย่างน้อยวันละ 400 กรัม ทุกวัน
 
Moderator: ดร. สิรินทร์ยา พูลเกิด
 

October 9, 2019