แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Abstract

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2563 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ บุคลากรของส่วนงานจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสวนาฯ ครั้งนี้ จะนำทุกท่านไปทำความรู้จักกับข้อมูลส่วนบุคคล (แบบเบื้องต้น) เพื่อร่วมกันออกระบบและกลไกในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสม

Moderator: นางสาววราวรรณ ฐานปนธรรมชัย

 

March 31, 2021