เสนอโครงร่างการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย หรือ R2R วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่อพันธกิจของสถาบันวิจัยประชากรสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract

การเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ จะเสนอโครงร่างการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย หรือ R2R ย่อมาจาก Routine to research  เพื่ออธิบายความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์นี้เพื่อศึกษาต้นทุนของการจัดซื้อซอฟต์แวร์ประยุกต์ ศึกษาความคุ้มค่าของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่อพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการบริหาร ของสถาบันวิจัยประชากรสังคมและสิ่งที่เป็นประโยชน์ในของการทำงานวิเคราะห์เรื่องนี้ รวมทั้งขอบเขตและหลักเกณฑ์ในการศึกษาครั้งนี้

 

March 10, 2021