เปิดระบบ DIPSRA

เปิดระบบ DIPSRA

Abstract

โครงการจัดทำฐานข้อมูลสถาบันวิจัยประชากรและสังคม (DIPSRA) มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายในปี 2558

DIPSRA จึงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 เพื่อตอบสนองนโยบายสถาบันฯ ตอบสนองความต้องการการใช้งานของทุกฝ่าย อีกทั้งยังแก้ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่แตกต่างกัน และแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ

ในวันพุธที่ 18 กพ. เป็นโอกาสพิเศษจะ "เปิดระบบ DIPSRA" ให้บุคลากรทุกท่าน (อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ) เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ทราบถึงวิธีการเข้าในระบบ DIPSRA

2. สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล

3. สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของตนเอง ได้แก่ ผลงานด้านการวิจัย ผลงานด้านการเรียนการสอน ผลงานด้านการให้บริการวิชาการ ผลงานด้านการพัฒนาศักยภาพ และผลงานด้านบริการวิชาการอื่นๆ

4. ต้องการความเห็น ข้อเสนอแนะ จากทุกท่าน สำหรับการแก้ไขระบบให้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

 "การประชุมใต้ชายคาวันที่ 18 นี้ คณะผู้ดูแลฐานข้อมูลฯจะชี้แจงวิธีใช้ ประโยชน์ ให้คำปรึกษา และรอรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ทุกท่านค่ะ"

Moderator: Suporn Jaratsit

February 18, 2015 Room 316 (Computer Room)