อำนาจของความรู้ภายใต้กระบวนทัศน์รักต่างเพศ ต่อการกลั่นแกล้งกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในโลกออนไลน์

อำนาจของความรู้ภายใต้กระบวนทัศน์รักต่างเพศ ต่อการกลั่นแกล้งกลุ่มคนหลากหลายทางเพศในโลกออนไลน์

Abstract

            อำนาจของชุดความรู้เรื่องรักต่างเพศ เป็นส่วนสำคัญในการประกอบสร้างความจริงให้กับคนในสังคม ที่ส่งผลต่อค่านิยมรักต่างเพศเกิดขึ้นในสังคม สิ่งเหล่านี้สร้างการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและนำไปสู่การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ ในงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาอำนาจของความรู้ภายใต้กระบวนทัศน์รักต่างเพศ ที่ส่งผลต่อการกลั่นแกล้งในกลุ่มคนหลากหลายทางเพศบนโลกออนไลน์ การศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1. ศึกษากระบวนทัศน์แนวคิดรักต่างเพศเริ่มต้นในประเทศไทยเมื่อไหร่และในปัจจุบันกระบวนทัศน์เหล่านั้นเป็นอย่างไร 2. อำนาจของความรู้เรื่องรักต่างเพศส่งผลต่อการกลั่นแกล้งในกลุ่มคนหลากหลายทางเพศบนโลกออนไลน์อย่างไร ภายใต้แนวคิดเรื่องอำนาจของความรู้ กระบวนทัศน์รักต่างเพศ และแนวคิดเรื่องมายาคติ นำมาวิเคราะห์ฐานคิดที่มีผลต่อการมองความเป็นชาย ความเป็นหญิง การตีตราคนหลากหลายทางเพศ ผ่านการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทบาททางเพศ, กิจกรรมทางเพศ, บรรทัดฐานรักต่างเพศ และการเลือกปฏิบัติต่อคนหลากหลายทางเพศ เป็นต้น ผลการศึกษาชิ้นนี้หวังจะนำข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนทัศน์ที่เป็นอำนาจครอบงำความคิด ค่านิยม ความเชื่อ ของประชาชนในประเทศไทย ให้ลด ละ เลิกการเลือกปฏิบัตต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศทั้งในโลกจริงและโลกออนไลน์                                     
 
Moderator: น.ส.สุรารัตน์ พวงจำปา

January 22, 2020 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Rajawadee (326)