อาหารกับการแก้ปัญหาสังคม

Abstract

อาหารสามารถแก้ปัญหาสังคมได้จริงหรือไม่? ปัญหาสังคมเป็นปัญหาที่มีรากฝังลึก การแก้ไขปัญหาจึงต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน กิจการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise (SE) คือธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักที่ชัดเจนคือเพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจในระดับที่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยตนเอง และทำให้การแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนมากขึ้น กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างไรก็ตามพบว่ายังมีปัญหาในการเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมทั้งของผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งสร้างความท้าทายที่สำคัญต่อการแข่งขันในตลาดให้กับกิจการเพื่อสังคมในอุตสาหกรรมอาหาร

ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ภัทรภรณ์ จึงเลิศศิริ

Facebook Link: https://fb.watch/3fwl9WhZuR/

 

January 20, 2021