อนาคตของสังคมสูงวัยไทย

Abstract

การเสวนาครั้งนี้ประสงค์จะติดตามความคืบหน้า และมองภาพข้างหน้าของ “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” ซึ่งหมายถึงประชากรไทยที่เกิดมากกว่าล้านคนในแต่ละปี ในช่วงปี 2506-2526 คนไทยรุ่นนี้มีพฤติกรรมทางประชากรที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อน คือ แต่งงานน้อยลง มีลูกน้อยลง และอายุยืนยาวขึ้น ในอนาคต อีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรรุ่นเกิดล้านเกือบทั้งหมดจะกลายเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งจะเพิ่มสัดส่วนของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นขึ้นไป ให้สูงถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด ในอนาคต ผู้สูงอายุไทยจะมีครอบครัวที่เล็กลง และมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังคนเดียวเพิ่มสูงขึ้น
 
Please join via Zoom
 
Facebook : IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

ปราโมทย์ ประสาทกุล

September 30, 2020