ส่องอนาคตผู้สูงอายุหญิงอยู่คนเดียวในจังหวัดนครปฐม

Abstract

ส่องอนาคตผู้สูงอายุหญิงอยู่คนเดียวในจังหวัดนครปฐม กมลชนก ขำสุวรรณ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตผู้สูงอายุหญิงอยู่คนเดียวและปัจจัยความสำเร็จในการจัดการตนเองให้อยู่คนเดียวได้อย่างมีพฤฒิพลัง ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพแนวปรากฎการณ์วิทยา เก็บข้อมูลจากทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม โดยการสัมภาษณ์ระดับลึกผู้สูงอายุหญิงอยู่คนเดียวที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 21 คน และภาคีเครือข่ายภาครัฐและนอกภาครัฐทั้งในระดับส่วนกลางและท้องถิ่น จำนวน 20 ภาคี ผลการศึกษาพบว่า ประสบการณ์ชีวิตผู้สูงอายุหญิงอยู่คนเดียวแตกต่างกันตามช่วงอายุ ไลฟ์ไสตล์ การศึกษา วัฒนธรรม-ความเชื่อ ฐานะทางเศรษฐกิจ-สังคม ส่วนปัญหาสำคัญต่อการอยู่คนเดียวคือ ผู้สูงอายุทุกกลุ่มใช้เพียงประสบการณ์เดิมและสามัญสำนึกในการดำรงชีวิตประจำวัน มาตั้งแต่วัยรุ่น วัยกลางคน เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุจึงทำให้มีโรคเรื้อรังต่างๆ ได้ง่าย ประกอบกับไม่มีความรู้ใหม่ๆ ในการเอาชนะโรคเรื้อรัง จึงมีชีวิตอยู่ได้เพราะยา ขณะที่กลุ่มที่รับรู้ว่าตนเองอยู่คนเดียวทั้งทางกายภาพและทางความรู้สึก จะโดดเดี่ยว เป็นทุกข์ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดใด ปัจจัยความสำเร็จที่ทำให้ผู้สูงอายุหญิงจัดการตนเองให้อยู่คนเดียวได้ในทุกมิติคือ ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต ดังนั้นชมรมผู้สูงอายุควรสร้างความร่วมมือกับโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ละตำบล จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับไลฟ์ไสตล์และความสะดวกของผู้สูงอายุหญิงอยู่คนเดียว ให้ครบทุกตำบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ในการจัดการตนเองให้เป็นผู้สูงอายุหญิง แกร่ง แกรนด์ สังสรรค์ และทันโลก ตลอดจนขยายเครือข่ายผู้สูงอายุหญิงอยู่คนเดียวช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ครบทุกตำบล เพื่อพัฒนาและเสริมพลังผู้สูงอายุหญิงอยู่คนเดียวอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี หากสามารถดำเนินการได้ดังนี้ ในอนาคตผู้สูงอายุหญิงอยู่คนเดียวในจังหวัดนครปฐมจะเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม สมดังเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม 2558-2564 
 
คำสำคัญ : ประสบการณ์ชีวิต, ผู้สูงอายุหญิงอยู่คนเดียว,ไลฟ์ไสตล์
 
 

 
 

November 25, 2020