สุขภาพผู้ต้องขังหญิง: ให้เท่าที่จำเป็นหรือสิทธิที่พึงได้รับ?

สุขภาพผู้ต้องขังหญิง: ให้เท่าที่จำเป็นหรือสิทธิที่พึงได้รับ?

(ร่าง) กำหนดการประชุมเรื่อง

‘สุขภาพผู้ต้องขังหญิง: ให้เท่าที่จำเป็นหรือสิทธิที่พึงได้รับ?’

จัดโดย สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ของโครงการ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

ณ ห้องสานใจ ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 8.45 – 13.30 น.

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม

08:45 น.-09:15 น. ลงทะเบียน
09:15 น.-09:20 น. กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม
โดย  รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
09:20 น.-09:40 น. กล่าวเปิดงาน โดย  (1) นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ     เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
       (2) ท่านชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ         รักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรม    
09:40 น.-10:15 น. นำเสนอวิดิทัศน์และข้อค้นพบเบื้องต้นสถานการณ์ “สุขภาพผู้ต้องขังหญิง”
09.40 น. – 09.45 น. ฉายวิดิทัศน์เรื่อง ‘……….’
09.45 น. – 10.00 น. ข้อค้นพบเบื้องต้นสถานการณ์ “สุขภาพผู้ต้องขังหญิง”
โดย น.ส. กุลภา วจนสาระ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
10.00 น. – 10.20 น. ข้อเสนอเบื้องต้นการแก้ไขปัญหา “สุขภาพผู้ต้องขังหญิง”
โดย รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์  นักวิชาการอิสระ
10:20 น.-11:20 น. ความเห็นต่อการแก้ไขสถานการณ์เชิงนโยบายที่ปฏิบัติจริงได้
10.20 น. – 10.40 น. การปรับใช้ข้อกำหนดกรุงเทพฯเพื่อแก้ปัญหา “สุขภาพผู้ต้องขังหญิง”
โดย นายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์
10.40 น. – 11.00 น. มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกับการแก้ไขปัญหา “สุขภาพผู้ต้องขังหญิง”
โดย นายแพทย์พรเพชร ปัญจปิยะกุล  รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
11.00 น. – 11.20 น. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับการแก้ไขปัญหา “สุขภาพผู้ต้องขังหญิง”
โดย นายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบบริการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
11:20 น. – 12:30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12:30 น. – 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

Download:

September 26, 2014