สมาคมนักประชากรไทย เปิดรับบทความในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2566

สมาคมนักประชากรไทย ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2566 (The 2023 National Population Conference)

หัวข้อการนำเสนอบทความ

 • ผู้สูงอายุ
 • ประชากรและคุณภาพ
 • การย้ายถิ่น และความเป็นเมือง
 • ข้อมูล เทคนิค ระเบียบวิธีวิจัย
 • ประชากร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
 • ประชากรกับการพัฒนา
 • นโยบายการพัฒนาประชากร
 • ประเด็นท้าทายทางประชากรในภูมิภาคเอเชีย
 • คุณภาพชีวิตประชากร
 • การเจ็บป่วยและการตาย
 • โควิด-19

ผู้สนใจส่งผลงานนำเสนอในการประชุม

 • เปิดรับบทคัดย่อ — ตั้งแต่บัดนี้ ขยายเวลาถึง 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • แจ้งผลพิจารณาบทคัดย่อ — 13 กุมภาพันธ์ 2566
 • ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ — 6 มีนาคม 2566

รูปแบบ

 • บทคัดย่อ ไม่เกิน 400 คำ
 • บทความฉบับสมบูรณ์ ไม่เกิน 8,000 คำ
 • ตัวอักษร Cordia New 14

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สมาคมนักประชากรไทย (Thai Population Association)

โทรศัพท์ 0-2441-0201-4 ต่อ 532 (กาญจนา เทียนลาย) 
Email: Thaipopulationasst@gmail.com
Website: https://www.thaipopulation.org/