วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้สารบรรณอัจฉริยะ: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วิเคราะห์ถอดบทเรียนความคุ้มค่าการใช้สารบรรณอัจฉริยะ: กรณีศึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract

ประโยชน์ของการใช้โปรแกรม และวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลด้านความคุ้มค่าต่อการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารราชการภายในผ่านระบบการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการรับ-ส่งหนังสือ/เอกสารราชการจากฐานข้อมูลสารบรรณอัจฉริยะของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเก็บรวมรวมในช่วงมิถุนายน 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบสนทนากลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผู้ใช้งานจำนวน 14 คน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การรับ-ส่งหนังสือในสถานศึกษาผ่านระบบสารบรรณอัจฉริยะ ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางของหนังสือจากต้นทางถึงปลายทางได้ โดยมีระยะเวลาเฉลี่ยการเดินทางของหนังสืออยู่ที่ 1.09 วัน และกว่า 1 ใน 3 ของหนังสือราชการใช้เวลาเดินทางเพียง 1 วันหรือน้อยกว่า 1 วัน การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลร่วมกับแนวคิด The Time Saving Time Salary และแบบจำลอง Work Value  พบว่า โครงการสารบรรณอัจฉริยะมีความคุ้มค่าอย่างยิ่ง โดยมีค่า ต้นทุนประสิทธิผลเท่ากับ (C/E) 0.0011 และมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ของผลได้ สูงกว่าต้นทุน ถึง  908.06 เท่าตัว
 
ผู้ดำเนินรายการ : ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์

March 21, 2018 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Srabua (109)