ระบบการจองเสวนาใต้ชายคา

ระบบการจองเสวนาใต้ชายคา

บทคัดย่อ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้จัดเสวนาใต้ชายคาประชากรทุกวันพุธ เวลา 12.30-13.30 น. เป็นเวลามากกว่า 17 ปีมาแล้ว เพื่อเป็นเวทีให้สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ รวมถึงนักวิชาการภายนอก มีโอกาสได้นำงานวิจัย ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาบอกเล่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีคณะกรรมการเสวนาใต้ชายคาเป็นผู้อำนวยความสะดวก

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้พัฒนาระบบการจองเสวนาใต้ชายคาขึ้น ให้บุคลากรสามารถบันทึกการจองได้ด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบวัน-เวลาที่มีการนำเสนอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการนำเสนอมากยิ่งขึ้น ระบบนี้…ใครจะสามารถใช้งานได้ และจะใช้งานได้อย่างไร พุธนี้มีคำตอบ

March 16, 2016 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Rajawadee 326