มองประชากรศึกษาผ่านกรอบเควียร์

มองประชากรศึกษาผ่านกรอบเควียร์

Abstract

ปรากฏการณ์ทางประชากรศาสตร์ อันได้แก่ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น ความชราภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงกระบวนการทางเศรษฐกิจ การเมือง ภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางประชากรล้วนมองข้ามความสาคัญของประเด็นเพศวิถีและกามารมณ์และลดทอนให้กลายเป็นเพียงประเด็นสุขภาวะ อีกทั้งการอธิบายปรากฏการณ์ทางประชากรศาสตร์รวมถึงเนื้อหาสาระขององค์ความรู้ในสาขาวิชาประชากรศึกษาล้วนถูกอธิบายผ่านกรอบความคิดทางสังคมศาสตร์ที่วางอยู่บนบรรทัดฐานของรักต่างเพศ (heteronormativity) แทบทั้งสิ้น การบรรยายในครั้งนี้จึงมุ่งนาเสนอคุณูปการที่สาคัญของทฤษฎีเควียร์ (queer theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีวัฒนธรรมว่าด้วยเพศภาวะและเพศวิถีซึ่งถือกาเนิดและโด่งดังในช่วงทศวรรษที่ 1990 รวมถึงมุมมองเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางประชากรศาสตร์รวมถึงเนื้อหาสาระขององค์ความรู้ในสาขาวิชาประชากรศึกษาเพื่อเผยให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการก้าวข้ามขอบเขตองค์ความรู้ทางประชากรศาสตร์ไปสู่การยอมรับความแตกต่างหลากหลายในพื้นที่ทางความรู้มากยิ่งขึ้น คาสาคัญ: ทฤษฎีเควียร์ (Queer Theory), บรรทัดฐานของรักต่างเพศ (Heteronormativity), ประชากรศึกษา (Population Studies), การเมืองเรื่องการนับรวม (Politics of Inclusion), เพศวิถีและกามารมณ์ (Sexuality and Affect)

 
Please join via Zoom
 
 
Meeting ID: 831 2419 1798
Password: IPSR2020

July 29, 2020