‘มนุษย์ต่างวัย’ : สื่อกับการลดช่องว่างระหว่างวัย

‘มนุษย์ต่างวัย’ : สื่อกับการลดช่องว่างระหว่างวัย

Abstract

มนุษย์ต่างวัย 
 
แค่ ‘ต่างวัย’ และไม่ได้มาจาก ‘ต่างดาว’ 
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook 
ที่จะชวนกันมาขบคิดพูดคุยและเงี่ยหูฟังเรื่องราวของคนระหว่างวัย 
อะไรกันแน่ที่ทำให้เราคุยกันไม่เข้าใจ 
อะไรกันแน่ที่ทำให้เราไม่สนใจกัน 
อะไรกันแน่ที่ทำให้เราหมิ่นแคลนกัน 
 
‘วัย’ หรือ ‘ใจ’ 
 
‘มนุษย์ต่างวัย’ 
เพจที่ตั้งใจทำให้สังคมสูงวัยกลายมาเป็นสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันของคนทุกวัย เพื่อมองเห็นความงามและคุณค่าของกันและกัน เพื่อเข้าใจและเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน 
 
จุดเริ่มต้น ‘มนุษย์ต่างวัย’ 
 
เพจ ‘มนุษย์ต่างวัย’ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 
โดยมีคุณประสาน อิงคนันท์ เป็นผู้ก่อตั้ง และคุณศุภศิริ ชนินทร์วงศ์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง มีเป้าหมายเพื่อสื่อสารในประเด็นสังคมสูงวัย โดยเน้นไปที่ ‘ทัศนคติ’ ที่ผู้สูงวัยมีต่อตนเอง คือยังรู้สึกว่าแม้เลยวัยเกษียณแต่ตนเองยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข ไม่ใช่ภาระ และอีกมุมหนึ่งคือ ทัศนคติที่คนวัยอื่นมีต่อผู้สูงวัย นั่นคือการไม่มองผู้สูงวัยว่าเป็นภาระ และมองอย่างตีตราว่าเป็นวัยที่ไม่มีศักยภาพ เนื้อหาในเพจ ‘มนุษย์ต่างวัย’ จึงนำเสนอเรื่องราวของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่ม Active ageing ยังเป็นผู้สูงอายุที่มีพลังในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยด้วยกัน ในขณะเดียวกันก็เป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นอื่นมองเห็นแบบอย่างของผู้สูงวัยที่ตนเองต้องการจะเป็นว่ามีลักษณะอย่างไร นอกจากนั้น เรื่องราวความสัมพันธ์ของคนต่างวัย ก็เป็นอีกหนึ่งเนื้อหาหลักในเพจ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนต่างวัย เปิดใจยอมรับ เรียนรู้ระหว่างกัน และมองเห็นศักยภาพของคนต่างวัย เพื่อนำไปสู่การลดช่องว่างและความขัดแย้งระหว่างวัยในสังคม

Moderator: Lecturer Dr. Napaphat Satchanawakul

Please Join (via Zoom)

.
Meeting ID: 974 6602 9334
Password: IPSR2020

….
Facebook : IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

 

June 17, 2020