พลังสังคมไทยแบน 3 สารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรง

Abstract

จากสารพิษตกค้างในผักผลไม้ สัตว์น้ำ สิ่งแวดล้อม และทารกในครรภ์ สู่ประเด็นทางนโยบายในการแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอันตรายร้ายแรง คือ พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต กว่า 3 ปี ของเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและแรงกดดันทั้งจากกลุ่มผู้เสียประโยชน์ภายในและต่างประเทศ เป็นการขับเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงพลังของสังคมไทยที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิตเหนือมิติทางเศรษฐกิจ
 
 

October 28, 2020