พฤติกรรมเนือยนิ่งและสุขภาพเมตาบอลิก

เสวนาครั้งที่ 1179
20 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 – 13.30 น.

วิทยากร: อาจารย์ ดร.วริศ วงศ์พิพิธ

Abstract

มนุษย์ทุกคนมีกิจกรรมระหว่างพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมทางกาย 2) พฤติกรรมเนือยนิ่ง และ 3) การนอน ซึ่งในมนุษย์แต่ละคนจะมีสัดส่วนของทั้ง 3 กิจกรรมที่แตกต่างกัน และหากมีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น การใช้ระยะเวลาที่มากในพฤติกรรมเนือยนิ่ง และมีระยะเวลาในการมีกิจกรรมทางกายที่ความหนักระดับปานกลางถึงสูงที่น้อย อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานชนิดที่สอง หรืออัตราการตายจากทุกสาเหตุได้ ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเนือยนิ่งและสุขภาพเมตาบอลิกจะทำให้เข้าใจถึงกลไกของพฤติกรรมเนือยนิ่งที่ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสามารถวางแผนส่งเสริมการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Moderator: อ.ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์

สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/fQS8GLi8at/