ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID)

ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID)

บทนำ

การแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทย เป็นปัญหาที่ถูกให้ความสำคัญมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในอดีตการแก้ไขปัญหายาเสพติดมุ่งเน้นในด้านการปราบปรามเป็นหลัก ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียทรัพยากรอันมหาศาลในการดำเนินนโยบายด้านการปราบปราม แต่ก็ไม่สามารถทำให้ปัญหาของยาเสพติดในประเทศไทยลดลงได้ จึงเริ่มมีการทบทวนนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และนำแนวคิดการลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) มาใช้เป็นแนวทางในการทำงานกับผู้ใช้ยาที่ไม่สามารถเลิกใช้ยาได้ทันที  เพื่อเป็นการดูแล รักษา เปลี่ยนแนวคิดมาเป็นการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ยา ทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม อันนามาสู่บริการต่างๆทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยเป้าหมายอันสูงสุดของนโยบายดังกล่าวก็คือการที่ผู้ใช้ยาสามารถลดปริมาณการใช้ยาลง การคงสภาพการปลอดยาได้ระยะเวลาที่นานยิ่งขึ้น การหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินชีวิต จนนำไปสู่การเลิกใช้ยาได้ในที่สุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยการนำเสนอนี้เป็นการทบทวนวรรรกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้วัดและการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีดในประเทศไทยและจากต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นถึงแนวทางการศึกษาที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในกลุ่มดังกล่าวในบริบทของประเทศไทย อีกทั้งยังนำเสนอถึงประสบการณ์การทำงานของมูลนิโอโซน ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานโดยใช้แนวคิดการลดอันตรายจากการใช้ยา และแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้ยาตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

ผู็ดำเนินรายการ: อ.ดร. ดุสิตา พึ่งสำราญ

December 14, 2016