ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของแต่ละคณะและสถาบัน

Seminar No. 1188
21 กันยายน 2565 เวลา 12.30-13.30 น.

Speaker: ดวงวิไล ไทยแท้

Abstract

การขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักวิจัยและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่จะแสดงให้เห็นว่า โครงการวิจัยได้ดำเนินการวิจัยเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางตามหลักจริยธรรมการวิจัย อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของนักวิจัยในการได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัยขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย ซึ่งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เป็นหนึ่งใน 9 แห่ง ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เพื่อรับพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาที่ใกล้เคียงจากคณะ สถาบัน และวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยมหิดล มาตั้งแต่ปี 2558 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (IPSR-IRB) ยังไม่มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัยที่ส่งมาพิจารณาขอรับการรับรอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ขอการรับรอง ดังนั้นในเสวนาใต้ชายคาประชากรครั้งนี้ เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของแต่ละคณะและสถาบัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก IPSR-IRB และวิเคราะห์ปัจจัยเอื้อและอุปสรรคต่อความสำเร็จของผู้วิจัยในแต่ละคณะ/สถาบัน ที่มาขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Moderator: ผศ. ดร.สิรินทร์ยา พูลเกิด

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85958395504…
Meeting ID: 859 5839 5504
Passcode: IPSR2022

Facebook Live: IPSRMAHIDOLUNIVERSITY https://www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY/