ประเด็นวิจัยทางประชากรของชุมชนเกย์หนุ่มใหญ่ในโลกออนไลน์

ประเด็นวิจัยทางประชากรของชุมชนเกย์หนุ่มใหญ่ในโลกออนไลน์

Abstract

การนำเสนอครั้งนี้เป็นผลการทบทวนรูปแบบการรวมตัวของกลุ่มเกย์หนุ่มใหญ่ในสังคมออนไลน์  เพื่อทำความเข้าใจการให้ความหมายแห่งตัวตนที่มีต่อตนเอง  รูปแบบการใช้ชีวิต ความสนใจร่วมเฉพาะในชุมชน และพฤติกรรมทางเพศ โดยศึกษาจากการสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวในกลุ่มปิดเฟสบุ๊คที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มเกย์หนุ่มใหญ่ และจากการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในชุมชนออนไลน์นั้น
 
ผลการศึกษาพบว่า เกย์หนุ่มใหญ่ให้นิยามแห่งตัวตนที่ลื่นไหล ไม่มีการกำหนดขอบเขตอายุที่แน่นอนตายตัว หากแต่กำหนดจากกลุ่มสมาชิกของสังคมออนไลน์นั้นๆที่มีต่อตัวเกย์หนุ่มใหญ่ หรือที่เกย์หนุ่มใหญ่มีต่อตัวเอง และพบว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลาย มีประเด็นความสนใจร่วมเฉพาะในชุมชนที่น่าสนใจ และมีพฤติกรรมทางเพศหลายรูปแบบที่นำไปสู่ความเปราะบางทางสุขภาพและสังคม ซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวเป็นประเด็นการวิจัยทางประชากรและสังคมที่ยังคงต้องการให้นักวิชาการที่มีความสนใจและเชี่ยวชาญเข้ามาให้ข้อเสนอแนะเพื่อความคมชัดต่อไป

November 9, 2016 at 326 Rajawadee Room, Time: 12:30-13:30 Hrs.