ประสบการณ์และข้อท้าทายในเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ และแบบสอบถามออนไลน์

ประสบการณ์และข้อท้าทายในเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ และแบบสอบถามออนไลน์

ในช่วงปีที่ผ่านมา มีโครงการวิจัยของสถาบันฯ หลายโครงการที่เก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ ทั้งสมาร์ทโฟน และแท็บเบล็ต รวมทั้งการใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตไปยังกลุ่มเป้าหมายให้สามารถตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง (Online self-administrative questionnaire) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย ลดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณการจัดเก็บและจัดการข้อมูลได้อย่างมาก สามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลที่ตอบกลับเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประมวลผลเบื้องต้นผ่านแอพพลิเคชั่นก่อนที่จะดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อการประมวลผลด้วยโปรแกรมประมวลผลสำเร็จรูปอย่างเช่น Excel SPSS และ CSV นอกจากนี้ ผู้ตอบยังรู้สึกปลอดภัยและให้ข้อมูลได้อย่างเปิดเผยมากขึ้น

ในการเสวนาครั้งนี้ ผู้นำเสนอต้องการบอกเล่าประสบการณ์ บทเรียน และข้อท้าทาย จากการเก็บข้อมูลในลักษณะดังกล่าวจากการดำเนินโครงการ Generation Z’s Work-Life Pattern โครงการ Trauma-informed, Community-engaged Violence Prevention for Female Sex Worker in Thailand และโครงการ Happinometer ซึ่งใช้การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ในลักษณะแตกต่างกัน

[Present in Thai with English Translator] [นำเสนอเป็นภาษาไทย แต่มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ]

September 13, 2017 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Srabua (109)