ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Building resilience through translocality: climate change, migration and social resilience of rural communities in Thailand. (TransRe), University of Bonn, Germany

ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Building resilience through translocality: climate change, migration and social resilience of rural communities in Thailand. (TransRe), University of Bonn, Germany

การสัมมนาครั้งนี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Building resilience through translocality: climate change, migration and social resilience of rural communities in Thailand. (TransRe) ที่ University of Bonn ประเทศเยอรมนี  ในประเด็นเรื่องรูปแบบและวิธีการในการออกแบบงานวิจัยในประเด็นเรื่องการย้ายถิ่นของผู้ย้ายถิ่นจากปัจจัยที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการผนวกการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกกับชุดโครงการวิจัย

August 13, 2014