ประสบการณ์การไปนำเสนอผลงาน  1st Annual International Conference on Demography and Population Studies  ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

ประสบการณ์การไปนำเสนอผลงาน 1st Annual International Conference on Demography and Population Studies ณ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ

บทคัดย่อ

การสัมนาครั้งนี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้ไปนำเสนอผลงานปากเปล่าที่งานประชุม    1st Annual International Conference on Demography and Population Studies   ณ  กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ จัดขึ้นโดย Athens Institute for Education and Research (ATINER) เมื่อวันที่ 16-19 มิถุนายน 2557

โดยหัวข้อที่ไปนำเสนอคือ Impact on Families when Teenagers Become Parents (ผลกระทบในครอบครัวเมื่อลูกวัยรุ่นกลายเป็นพ่อแม่) เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการวิจัยภายใต้ชื่อเดียวกัน โครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการใหญ่ “การจัดการการตั้งครรภ์วัยรุ่นในระดับตำบล” งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกครอบครัวของพ่อแม่วัยรุ่นจำนวน 30 ครอบครัวใน เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพ่อแม่วัยรุ่นและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ต่อพ่อแม่วัยรุ่นและครอบครัวของพ่อแม่วัยรุ่น จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นส่งผลกระทบต่อครอบครัวทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ และด้านสังคม อย่างไรก็ตาม ระดับความรุนแรงของผลกระทบมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของครอบครัว

Moderator: กาญจนา เทียนลาย

August 27, 2014