ประสบการณ์การไปนำสเนอผลงาน ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

การสัมมนาครั้งนี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (5th International Disaster and Risk Conference IDRC 2014) ที่ เมือง Davos ประเทศ Switzerland ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2557 โดย GRF (Global Risk Forum)  ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR)ในปีนี้ ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่อง "Integrative Risk Management – The role of science, technology & practice"โดยการประชุมนี้จะเป็นเวทีให้นานาประเทศ องค์กรต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญ ได้มาประชุมและอภิปรายเพื่อหาแนวทางลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในภูมิภาค ครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมระดับโลก ว่าด้วยการลดภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 (3th World Conference on Disaster Risk Reduction : 3 WCDRR) ซึ่งจะจัดขึ้น ในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น ในการกำหนดกรอบดำเนินเนินงานเฮียวโกะ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ระยะที่ 2 (Hyogo Framework for Action : HFA2)

October 1, 2014