ประสบการณ์การเข้าร่วมสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการการจัดทำ Active Recruitment และ Onsite-Interview 2019 และ Meet the Alumni

ประสบการณ์การเข้าร่วมสัมภาษณ์นักศึกษา โครงการการจัดทำ Active Recruitment และ Onsite-Interview 2019 และ Meet the Alumni

Abstract

ด้วย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาประชากรและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จึงได้เข้าร่วมการจัดทำ Active Recruitment และ Onsite-Interview 2019 กับบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเมียนมา ประเทศเนปาล เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีความสนใจเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ สถาบันฯ จะเดินทางไปพบศิษย์เก่าของประเทศนั้นๆ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย และสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่าและสถาบันฯ
 
ในการเดินทางทั้ง 4 ประเทศนี้ จะประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ที่ได้ไปโครงการนี้จะขอเล่าประการณ์ที่ได้จากการเดินทางไปทำงาน และเป็นการเปิดโลกทัศน์สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยเจอค่ะ
 
 
Moderator: วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย

April 17, 2019 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Srabua (109)