ประสบการณ์การลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

ABSTRACT

การเสวนาครั้งนี้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้ไปเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ในช่วงวันที่ 14 สิงหาคม ถึง วันที่ 17กันยายน 2558 โดยการเก็บข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง Strategies to Secure Rights: Thai Migrant Workers in the United States, Korea, & Taiwan 2014-2016 ซึ่งมี รศ. ดร.สุดารัตน์ มุสิกวงศ์ จาก Siena College เป็นหัวหน้าโครงการ โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีแบบ Ethnography ซึ่งนักวิจัยจะต้องไปฝังตัวอยู่กับกลุ่มประชากรที่ศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ดิฉันได้ไปพักอยู่กับแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศเกาหลีเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นได้เดินทางไปพักที่วัดไทยเป็นเวลา 1 สัปดาห์ และคนเกาหลีที่ให้ความช่วยเหลือคนไทยอีก 1 สัปดาห์ ในช่วงระยะเวลาที่ได้ไปฝังตัวอยู่ในชุมชนของแรงงานไทยในเกาหลีดิฉันได้มีโอกาสเรียนรู้ลักษณะของชุมชนแรงงานในเกาหลีว่าเป็นอย่างไร และได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกแรงงานคนไทยเป็นจำนวน 41 คน รวมถึงได้พูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์แรงงานไทยในประเทศเกาหลี เช่น ช่องทางการเข้าไปทำงานในประเทศเกาหลี ชีวิตความเป็นอยู่ การทำงานในประเทศเกาหลี ความยากลำบากที่แรงงานไทยในเกาหลีต้องเผชิญ รวมถึงการเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือบุคคลที่คอยให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในเกาหลี เป็นต้น     

Moderator:  อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงษา

November 4, 2016 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room 109 (Srabua)