บทบาทของวิจัยเชิงสังคมในการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงคลินิก

บทบาทของวิจัยเชิงสังคมในการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงคลินิก

บทนำ

ในฐานะนักประชากรสังคมที่มีโอกาสทำงานวิจัยทางคลินิก ขอนำเสนอมุมมอง และวิธีการวิจัยทางสังคมที่มีความสำคัญต่อการวิจัยทางระบาดวิทยาการป้องกันและการวิจัยทางคลินิก โดยขอยกตัวอย่างการศึกษาแบบ Cohort study เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  รวมทั้งการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative study) ที่รวมอยู่ในการวิจัยทางคลินิกด้วย
 
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา

February 15, 2017