ถอดบทเรียน: คุณภาพชีวิตย้ายถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ถอดบทเรียน: คุณภาพชีวิตย้ายถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

บทนำ

การย้ายถิ่นของประชากรเข้ามายังพื้นที่ปลายทางเพื่อทำงานนั้น เป็นความคาดหวังที่จะได้รับโอกาส และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าถิ่นต้นทางที่อยู่ การย้ายเข้ามายังพื้นที่ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริการ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงดูดให้ผู้ย้ายถิ่นสนใจ และคาดหวังกับโอกาสที่จะได้รับ เพราะการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนั้นแสดงว่าน่าจะเป็นพื้นที่ช่วยสร้างรายได้ที่ดี สร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี และอาจทำให้มีสุขภาพที่ดีมากขึ้นด้วย เช่นนั้นแล้วการที่ประชากรในพื้นที่ต่าง ๆ ย้ายเข้ามายังอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงมีสาเหตุหลักมาจากพื้นที่นี้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการรองรับอาชีพต่าง ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่าการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นถือเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้ประชากรต่างถิ่นย้ายเข้ามาทำงานได้ แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่อาจจะแตกต่างจากพื้นที่เดิมที่มีอยู่ อีกทั้งเครือข่ายทางสังคมที่มีความแตกต่างไปจากเดิม อาจไม่ใช่บุคคลที่คุ้นเคยเหมือนกับภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยก่อนหน้า การศึกษาครั้งนี้จึงน่าสนใจศึกษาว่า ก่อนที่จะย้ายถิ่นเข้ามาและหลังจากย้ายเข้ามาแล้วคุณภาพชีวิตของเขาเหล่านั้นแตกต่างกันหรือไม่ และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ย้ายถิ่นในพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริการแห่งนี้ และจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรในการเข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตนเอง อีกทั้งกระบวนการปรับตัวของแต่ละบุคคลนั้นมีขั้นตอนการปรับตัวเป็นอย่างไร ซึ่งการศึกษานี้ถือได้ว่าเป็นการศึกษาผ่านประสบการณ์จริงในการปรับตัว เรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมใหม่ของผู้ย้ายถิ่นที่เข้ามาอยู่อาศัยและทำงานใน เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ยุพิน วรสิริอมร

May 19, 2016