ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุไทย: เปรียบเทียบวิธีวัด 2 แบบ

ความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุไทย: เปรียบเทียบวิธีวัด 2 แบบ

Abstract

ขณะที่การสูงวัยของประชากรไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น การวางแผนเพื่อรองรับความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุย่อมต้องการข้อมูลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ การเสวนาฯ ครั้งนี้ เป็นการนำบทความวิจัยในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561 มานำเสนอใหม่อีกครั้งให้กับผู้ที่สนใจหรือพลาดงานประชุมฯ ได้รับฟัง โดยประเด็นหลักของบทความคือ ต้องการตอบคำถามว่าเมื่อวัดความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุจากการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรพื้นฐาน กับการถามโดยตรงถึงความต้องการผู้ดูแลในการทำกิจวัตรประจำวัน มีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด โดยนำข้อมูลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2550 2554 2557 และ 2560 ที่ดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ศึกษาเปรียบเทียบผู้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ
 
Moderator: อาจารย์ ดร.ดุสิตา  พึ่งสำราญ
 

 

February 13, 2019