ครัวเรือนชนบทไทย…อยู่กันอย่างไรในปัจจุบัน

ครัวเรือนชนบทไทย…อยู่กันอย่างไรในปัจจุบัน

ABSTRACT

การเปลี่ยนแปลงทางประชากร สังคม และความเป็นเมือง รวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงอายุในพื้นที่ชนบท นำมาซึ่งคำถามเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอยู่ ความอยู่ดีมีสุข ตลอดจนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือนชนบทในสังคมไทยว่าเป็นอย่างไรในปัจจุบัน การเสวนาครั้งนี้จะบอกเล่าให้ทุกท่านทราบถึงข้อมูลที่น่าสนใจที่รวบรวมได้จากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่สะท้อนให้เข้าใจถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับครัวเรือนชนบทในทุกวันนี้ ขอเชิญทุกท่านทั้งที่เป็นคนเมืองและคนชนบทเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย

Moderator: Dr.Teeranong Sakulsri

April 27, 2016