ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ WHO/CC: การสังเคราะห์งานวิจัยด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: ความร่วมมือที่เป็นไปได้กับ IPSR

Seminar No. 1176
June 22, 2022

วิทยากร: ศาสตราจารย์ ภิเศก ลุมพิกานนท์, MD., MS.

Abstract

ภิเศก ลุมพิกานนท์ เป็นศาสตราจารย์ด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผู้ประสานงานของ Cochrane Thailand และผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือ WHO Collaborating Center on Research Synthesis in Reproductive Health ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย ปัจจุบันเขาเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานของสหพันธ์สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาแห่งเอเชียโอซีเนีย เขาได้ตีพิมพ์บทความมากกว่า 150 ฉบับ รวมทั้งCochrane Reviews จำนวนมากในวารสารนานาชาติต่างๆ เขาเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556 และเป็นประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์และสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 ในปี 2562 เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์จากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งสหราชอาณาจักรประเด็นสำคัญที่เขาสนใจ ได้แก่ สุขภาพของมารดาและปริกำเนิด เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การทบทวนอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์เมตา

Moderator: ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

ติดตามย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/e7Fz6HpVHX/