การให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระหว่าง 0-3 ปีในกลุ่มพ่อ แม่ และผู้ปกครองที่มีบุตรปฐมวัย และ ความสอดคล้องของความต้องการของผู้ใช้บริการและการให้บริการของศูนย์การศึกษาก่อนวัยเรียนระหว่างอายุ 0-3 ปี ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 
 
การเสวนาในครั้งนี้จะนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรของพ่อแม่หรือผู้ปกครองในบริบทของสังคมเมือง ซึ่งที่ได้จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในกลุ่มผู้ปกครองที่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพฯ และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ระดับลึกเกี่ยวกับทัศนคติการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็ก รวมทั้งการจัดสรรเวลา และทรัพยากรในการดูแลบุตร นอกจากนี้ โครงการฯ ได้นำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้เห็นภาพที่ตั้งและการกระจายตัวของสถานเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพฯ อีกด้วย 
 
ผลการวิจัยที่ได้ไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานเลี้ยงเด็กที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ แต่จะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตร และคาดหวังว่าจะส่งผลให้คนไทยมีบุตร(ที่มีคุณภาพ)กันมากขึ้น

ผู้ดำเนินรายการดร.ศุทธิดา ชวนวัน

 

March 30, 2016