การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในสังคมออนไลน์ : โอกาส และความท้าทาย

การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในสังคมออนไลน์ : โอกาส และความท้าทาย

บทคัดย่อ

การนำเสนอครั้งนี้เป็นการรวบรวมประสบการณ์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในสังคมออนไลน์รูปแบบต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ค้นพบว่าสามารถสะท้อนคุณลักษณะทางประชากรและสังคม รวมไปถึงประเด็นงานวิจัยที่สนใจในกลุ่มประชากรที่เข้าถึงยากในช่องทางต่างๆในสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี จึงเป็นโอกาสและมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยในสังคมออนไลน์แต่ละรูปแบบยังคงมีข้อจำกัดจำนวนมากที่ต้องอาศัยนักวิจัยและนักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนสามารถเป็นระเบียบวิธีวิจัยที่สามารถอ้างอิงในทางวิชาการได้ต่อไป

ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร. ดุสิตา พึ่งสำราญ

January 25, 2017