การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบาย”

สำหรับบุคลากรที่ต้องการพัฒนาการเขียนข้อสรุปเชิงนโยบาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอนโยบายต่อ Policy Maker

18-22 สิงหาคม 2557
ณ สามพราน ริเวอร์ไซต์  จ.นครปฐม

Mahidol University Global Health

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบสมัคร
  • Statement of purpose 
  • ประวัติย่อ

Download: เอกสารการสมัคร

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดในรูปแบบ word หรือ pdf ทางอีเมล์  มาที่ suporn.jar@mahidol.ac.th และ kanyapat.sut@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดจะไม่ส่งคืนให้กับผู้สมัครและจะเก็บเป็นความลับที่กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะเป็นผู้พิจารณาใบสมัคร การตัดสินจากคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของการอบรมฯ ทุกประการ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

1. โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย

  • คุณสุภรต์ จรัสสิทธิ์   เบอร์โทร 02 441 0201-4 ต่อ 507 หรือติดต่อทางอีเมล์ suporn.jar@mahidol.ac.th
  • คุณกาญจนา เทียนลายเบอร์โทร 02 441 0201-4 ต่อ 532 หรือติดต่อทางอีเมล์ kanchana.tha@mahidol.ac.th

2.  กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล

  • คุณกัญญาพัชร สุทธิเกษม เบอร์โทร 02 441 0201-4 ต่อ 630 หรือติดต่อทางอีเมล์ kanyapat.sut@mahidol.ac.th
  • คุณภัทราภรณ์ จึงเลิศสิริเบอร์โทร 02 441 0201-4 ต่อ 544 หรือติดต่อทางอีเมล์ pattraporn.chu@mahidol.ac.th
  • คุณนุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์เบอร์โทร 02 441 0201-4 ต่อ 545 หรือติดต่อทางอีเมล์ nucharapon.lia@mahidol.ac.th

August 18-22, 2014