การส่งเสริมการมีบุตร ผ่านการสร้างสมดุลในการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ

การส่งเสริมการมีบุตร ผ่านการสร้างสมดุลในการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ

บทคัดย่อ

            ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ความท้าทายในการการสร้างครอบครัวในสังคมปัจจุบันจึงมีมุมมองที่แตกต่างไปจากอดีตอย่างมาก ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างครอบครัวของคนปัจจุบันมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้การตัดสินใจของคนมีความซับซ้อนมากขึ้น โครงการนี้ต้องการศึกษาประเด็นสมดุลชีวิตในการทำงานและการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพของคนในปัจจุบัน โดยใช้การทบทวนวรรณกรรมและการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการสนทนากลุ่มทั้งสิ้น 12 กลุ่มในเขตกรุงเทพมหานครฯ

            ผลการวิจัยเบื้องต้นจากการสนทนากลุ่ม พบว่า สมดุลชีวิตมีความสำคัญในการตัดสินใจสร้างครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้หญิง เนื่องจากบทบาททางเพศในครัวเรือนยังไม่มีความเท่าเทียม สาเหตุที่สมดุลชีวิตมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสังคมมีแนวโน้มให้คุณค่าการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย เวลาที่มีจำกัด สภาพแวดล้อมของสังคม และภาระอื่นๆ ซึ่งล้วนเป็นผลพวงจากการมีสมดุลชีวิต

            โครงการนี้เป็นโครงการย่อยในโครงการครอบครัวไทยอยู่ดีมีสุข

ผู้ดำเนินรายการดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

March 23, 2016 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Rajawadee 326