การศึกษาร่วมหลายประเทศเพื่อทดสอบความเข้าใจในเครื่องมือสำรวจประเมินพฤติกรรมทางเพศ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

Seminar no. 1195
9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30-13.30 น.

Speaker: นฤมล เจริญใจ และ อรรถกร สมแวง

Abstract

การเสวนาครั้งนี้ จะนำเสนอรูปแบบการดำเนินงานเก็บข้อมูล สำหรับโครงการร่วมหลายประเทศ เพื่อทดสอบความเข้าใจในเครื่องมือสำรวจประเมินพฤติกรรมทางเพศ และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Multi-Country Cognitive Testing of a survey instrument to assess sexual practices, behaviors, and health-related outcomes) ระยะเวลาทำงาน 12 เดือน (ตั้งแต่เดือน 7 มีนาคม 2565 ถึง 6 มีนาคม 2566) โดยการศึกษาและเก็บข้อมูลในรูปแบบ Cognitive Testing เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อทดสอบความเข้าใจในข้อคำถามกับกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ของเครื่องมือสำรวจ (ประชากรทั่วไป) ในพื้นที่และวัฒนธรรมที่หลากหลายก่อน เพื่อให้แน่ใจว่า เครื่องมือสำรวจนี้จะเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้ทั่วโลก โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการร่วมหลายประเทศที่นำและให้งบประมาณสนับสนุนโดย HRP และ HRP Alliance ภายใต้องค์การอนามัยโลก (WHO) มีประเทศที่เข้าร่วมในการศึกษานี้ทั้งหมด 20 ประเทศ: 2-4 ประเทศในกลุ่ม PAHO; 4-8 ประเทศในกลุ่ม AFRO/EMRO; 4-8 ประเทศในกลุ่ม AFRO/EMRO; 1-2 ประเทศในกลุ่มยูโร; และ 4-6 ประเทศในกลุ่ม WPRO/SEARO