การศึกษาด้านประชากรเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

การศึกษาด้านประชากรเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

Abstract

            “ผังเมืองรวม” ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 หมายถึง แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง
 
            กรุงเทพมหานครมีการจัดทำผังเมืองรวมมาแล้วหลายครั้ง ครั้งล่าสุดที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมษายน 2560 เป็นการปรับปรุงครั้งที่ 4 ซึ่งการจัดทำครั้งนี้ สถาบันฯ ได้เข้ามามีส่วนเป็นทีมที่ปรึกษาด้านประชากร ผู้นำเสนอจึงขอนำเรื่องการศึกษาด้านประชากรเพื่อประกอบการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) มาเล่าสู่กันฟังว่า……. เราทำอะไรบ้าง?……