การศึกษาขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลัก ด้วยวิธีการ Programmatic mapping

การศึกษาขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลัก ด้วยวิธีการ Programmatic mapping

บทคัดย่อ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการบริการจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ทำหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางวิชาการในการดำเนินโครงการศึกษาขนาดและลักษณะเฉพาะของกลุ่มประชากรหลักด้วยวิธีการ Programmatic mapping โดยทีมสถาบันฯ ทำหน้าที่พัฒนาเครื่องมือ จัดการอบรม และสนับสนุนทางวิชาการแก่คณะทำงาน 13 จังหวัดทั่วประเทศ วิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาเครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

การสัมมนาใต้ชายคาครั้งนี้ จะมีการนำเสนอแนวคิดและวิธีการศึกษา Programmatic mapping ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ การสำรวจเพื่อค้นหาสถานที่/จุดรวมตัวของกลุ่มประชากรหลัก (site identification) และการจัดทำ Mapping และเก็บข้อมูลรายละเอียดของกลุ่มประชากรหลัก โดยใช้ Mobile application นอกจากนั้น ยังจะนำเสนอระบบฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีการประมวลผลข้อมูลและแสดงออกมาในรูปแบบแผนที่พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประชากรต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและจังหวัดสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์ ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ

May 25, 2016 Time 12:30-13:30 hrs.Room Srabua 109