การวิเคราะห์ข้อมูลเพศสภาวะและการนำไปใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลเพศสภาวะและการนำไปใช้

บทคัดย่อ

การนำเสนอครั้งนี้เป็นผลวิเคราะห์ข้อมูลการทบทวนเพศสภาวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรมออนไลน์ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน หรือ “โปรแกรมออนไลน์ก๊วนทีน : www.guan-teen.com” เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ ร่วมกันระหว่างเพื่อนนักเรียน คณะครูอาจารย์ โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และทีมสหวิชาชีพของหน่วยงานบริการสุขภาพสังคม 
 
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพศสภาวะและการนำไปใช้ยังคงมีข้อจำกัดจำนวนมากที่ต้องอาศัยนักวิจัยและนักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
ผู้ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา  ชวนวัน

November 29, 2017 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Srabua (109)