การวิเคราะห์ข้อมูลเพศสภาวะและการนำไปใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลเพศสภาวะและการนำไปใช้

 Abstract

          การนำเสนอครั้งนี้เป็นความต่อเนื่องของการนำข้อมูลจากการทบทวนเพศสภาวะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่าน“โปรแกรมออนไลน์ก๊วนทีน : www.guan-teen.com”มาวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลความหลากหลายทางเพศสภาวะที่เชื่อมโยงกับความเปราะบางอันเนื่องมาจากเพศสภาวะเพื่อให้ทีมสหวิชาชีพนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศ ร่วมกันระหว่างเพื่อนนักเรียน คณะครูอาจารย์ โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และทีมสหวิชาชีพของหน่วยงานบริการสุขภาพสังคม 
 
        ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพศสภาวะยังคงมีความท้าทายในการจัดความร่วมมือกับนักวิจัยและนักวิชาการที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ให้ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาร่วมกันต่อไป
 
 
Moderator: นายณัฐพงษ์  รุจิรงค์นางกูล

April 4, 2018 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room Srabua (109)