การประชุมเรื่อง “‘ผู้ต้องขังหญิงล้นคุก”

การประชุมเรื่อง “‘ผู้ต้องขังหญิงล้นคุก”

กำหนดการประชุมเรื่อง 
ผู้ต้องขังหญิงล้นคุก
จัดโดย สมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับภาคีร่วมดำเนินโครงการ 
กรมราชทัณฑ์ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
ณ ห้องประชุม 709 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.45 – 13.30 น.

ดำเนินรายการ โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม

08:45 น.-09:15 น. ลงทะเบียน
09:15 น.-09:20 น. ที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม
โดย  รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
09:20 น.-09:40 น. กล่าวเปิดงาน
โดย  
(1) ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์     ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(2) ท่านชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรม
09:40 น.10:00 น. นำเสนอวิดิทัศน์และข้อค้นพบเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ “คนล้นคุกหญิง” 
โดย  น.ส. กุลภา วจนสาระ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
10:00 น.-11:40 น. ความเห็นต่อการแก้ไขสถานการณ์เชิงนโยบายที่ปฏิบัติจริงได้ (ท่านละ 20 นาที) 
โดย     

 1. ท่านชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ   
  รักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรม
 2. ท่านชาติชาย สุทธิกลม       
  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
  อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์
 3. ท่านวันชัย รุจวงศ์              
  อธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงาน  
  อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ
 4. รศ.ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์  
  นักวิชาการอิสระ
 5. ท่านนวรัตน์  กลินรัตน์*     
  ผู้พิพากษาศาลฎิกา (อยู่ระหว่างการทาบทาม)
11:40 น.-12:30 น. ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
12:30 น.-13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ (ด่วน!! จำนวนจำกัด)

คุณเบญจมาศ รอดภัย (ก้อย)

โทรศัพท์ 0-2441-0201-4 ต่อ 409 หรือ 081-912430 
E-mail: bkorkoy@gmail.com

July 29, 2014