การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในอดีต

การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในอดีต

Abstract
 
บทสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยโบราณคดีเชิงพื้นที่ระยะยาวบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน งานวิจัยได้บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เช่นโบราณคดี มานุษยวิทยากายภาพ ชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดี วงปีไม้ ธรณีวิทยา เคมี อณูพันธุศาสตร์ (ดีเอ็นเอ) โบราณสัตววิทยา ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ศิลปะ ฯลฯ เพื่อศึกษาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในอดีต ที่ส่งผลต่อการปรับตัวในป่าเขตร้อนแบบฤดูกาล ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ทรัพยากร การเคลื่อนย้ายของคนและสัตว์ การตั้งถิ่นฐาน ภูมิปัญญาด้านเทคโนโลยี สุขภาพ ความเชื่อ และความตาย ผลงานวิจัยได้มีคุณูปการที่สำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายชุมชนทางวิชาการ และสาธารณะในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ อดีตสามารถเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการสร้างความเข้าใจและความรับรู้เกี่ยวกับพลวัตความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมปัจจุบัน เพื่อความยั่งยืนของอนาคต
 
สามารถติดตามชมเสวนาใต้ชายคา ย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY/videos/540769679910677/
 
Moderator: Kanyapat Suttikasem

June 3, 2020