การทำงานบริการทางเพศในต่างประเทศ: กรณีตัวอย่างผู้หญิงข้ามเพศและเกย์

Seminar No. 1173
1 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 – 13.30 น.

ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์

Abstract

การสัมมนานี้ใช้ข้อมูลจากโครงการศึกษาเชิงคุณภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ บริบททางสังคม และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการทางเพศของคนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น โดยจะนำเสนอผลการศึกษาบางส่วนเกี่ยวกับกรณีศึกษาสาวประเภทสองและเกย์ที่ทำงานบริการทางเพศในต่างประเทศ 5 ตัวอย่าง เพื่อสะท้อนให้เห็นรูปแบบการทำงาน เครือข่ายที่นำไปสู่การทำงานบริการทางเพศในต่างประเทศ เงื่อนไขปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ด้านบวกและลบในกรณีที่ตัวอย่างต้องเผชิญในการทำงานในต่างประเทศ กระบวนการคิดและการตัดสินใจการทำงานบริการทางเพศ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมา

ติดตามย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/dysT038wGy/

Facebook Live : IPSRMAHIDOLUNIVERSITY
FB Live: https://www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY/