การติดตามการรอดชีพของเด็กตามรุ่นเกิด พ.ศ. 2541-2551

การติดตามการรอดชีพของเด็กตามรุ่นเกิด พ.ศ. 2541-2551

เวทีเสวนาฯ ครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอวิธีการศึกษาการรอดชีพของเด็กจากข้อมูลการจดทะเบียนเกิดที่เชื่อมกับข้อมูลการจดทะเบียนตาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง ‘การติดตามระยะยาวทารกเกิดมีชีพตามรุ่นเกิดกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเปรียบเทียบการรอดชีพของเด็กที่มีมารดาอายุต่ำกว่าและสูงกว่า 20 ปี’ ประเด็นการนำเสนอมี 2 ส่วน ส่วนแรกจะเน้นไปที่วิธีจัดการข้อมูล ว่าลักษณะหน้าตาข้อมูลเป็นแบบไหน มีข้อพึงระวังอะไร และจะทำอย่างไรให้ได้ระยเวลาการมีชีวิตอยู่ของเด็กที่ถูกต้อง ส่วนที่สองจะเป็นผลของการวิเคราะห์การรอดชีพ (Survival analysis) ทั้งสองส่วนนี้ ใช้โปรแกรม Stata 
 
ดังนั้น ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านที่ไม่ติดภารกิจใดๆ เข้าร่วมเสวนาฯ ครั้งนี้ 
 

Moderator:  อาจารย์ ดร.ธีรธร ยูงทอง

 

December 2, 2015 Time: 12:30 – 13:30 hrs. Room 109 (Srabua)