การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินความเป็นไปได้ของกฎหมายการุณฆาตในประเทศไทยในเบื้องต้น โดยใช้การปริทัศน์วรรณกรรมและการศึกษาประสบการณ์ของต่างประเทศ การศึกษานี้เปรียบเทียบทางเลือกของการยุติชีวิตของผู้ป่วยระยะท้ายที่มีอยู่ในปัจจุบัน อันได้แก่ การุณยฆาต การฆ่าตัวตายโดยความช่วยเหลือของแพทย์ การปฏิเสธการรักษาในวาระท้ายของชีวิต และการดูแลแบบประคับประคอง และสรุปว่า (1) รัฐมีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการเตรียมตัวตายและการปรับปรุงโครงสร้างทางกฎหมายที่เอื้อต่อการเพิ่มคุณภาพการตาย และ (2) แม้ว่าประเทศไทยจะมีทางเลือกในการยุติชีวิตที่ถูกกฎหมายแล้ว แต่ภายใต้ทิศทางของการเปลี่ยนผ่านทางประชากรและการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณค่าในปัจจุบัน การเพิ่มเติมทางเลือกก็อาจมีความจำเป็นในอนาคต
 
ติดตามชมย้อนหลังได้ที่ https://theprachakorn.com/newsDetail.php?id=530
Facebook Watch: https://fb.watch/8u5Yh2Cum8/
และติดตามเสวนาใต้ชายคาทุกวันพุธแบบออไลน์ได้ที่ Facebook Live :
IPSRMAHIDOLUNIVERSITY
 

October 6, 2021