กลุ่มพัฒนาการวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง:ประสบการณ์ในฐานะนักวิจัยแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยแห่งยูท่าห์

กลุ่มพัฒนาการวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง:ประสบการณ์ในฐานะนักวิจัยแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยแห่งยูท่าห์

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะนักวิจัยแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยา ลัยแห่งยูท่าห์ ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มพัฒนาการวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และบอกเล่าเรื่องราว ประทับใจของผู้รับทุนในการใช้ชีวิตที่เมือง Salt Lake City

Moderator: อ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา

August 20, 2014