ไกรยง (สรพงษ์) วิชกูล

ไกรยง (สรพงษ์) วิชกูล

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547

ข้อมูลติดต่อ


sw_osk@yahoo.com
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศของชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ.2543
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :