โอฬาร  (ณรงค์เมธ) จันทร์คำ

โอฬาร (ณรงค์เมธ) จันทร์คำ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการปลูก เลี้ยงกล้วยไม้ต่อสุขภาพเด็ก
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :