โยธิน แสวงดี

โยธิน แสวงดี

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 21-25)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2526

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการกลับไปทำงานในภาคตะวันออกกลางของแรงงานไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :