โชติรส ลอองบัว

โชติรส ลอองบัว

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549

ข้อมูลติดต่อ


rchotiros@gmail.com
814063222
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : การใช้บริการสุขภาพของชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้าประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :