แววรุ้ง นาวาบุญนิยม

แววรุ้ง นาวาบุญนิยม

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย) (รหัสนักศึกษา 27 – ปัจจุบัน)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Thailand

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : ความรุนแรงต่อภรรยา:ข้อเท็จจริงจากผู้ถูกกระทำทารุณเปรียบเทียบกับผู้กระทำทารุณและทรรศนะจากชุมชน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :